Weterynarz Warszawa 24h

Całodobowa weterynaria Warszawa i szpital dla zwierząt

24h

Zadzwoń do nas:
22 843 23 46 | 22 378 48 16

fax: 22 853 24 81

Zapraszamy do naszej przychodni weterynaryjnej. Przychodnia Weterynaryjna - Warszawa

RODO - Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) („RODO”) informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie usług weterynaryjnych jest Klinikę Weterynaryjną „ELWET” Elżbieta Kurska, Bohdan Kurski Spółka cywilna, z siedzibą w Warszawie (02-653), przy Al. Niepodległości 24/30 ( dalej: „ Klinika ELWET”).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Klinikę „ELWET” w celu:
  1. Zawarcia, wykonania  lub kontynuacji usług weterynaryjnych oferowanych przez Administratora
  2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: prowadzenia odpowiedniej dokumentacji weterynaryjnej, wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji),
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  4. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
  5. wsparcia obsługi,
  6. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach Administratora poprzez obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń i dźwięku.
 3. W związku z powyższym Klinika ELWET jako Administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż :
  1. podane dane będą przetwarzane na podstawie jest art. 6 ust. 1 pkt a),b), i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.;
  2. podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu realizacji usług weterynaryjnych a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może uniemożliwić wykonanie usług przez Klinikę ELWET;
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  4. Klinika ELWET wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres email: iodelwet@elwet.pl lub pisząc na adres: Klinika Weterynaryjna ELWET Al. Niepodległości 24/30, 02-653 Warszawa;
  5. dane mogą być udostępniane przez Klinikę ELWET w celu uzupełnienia diagnostyki weterynaryjnej podmiotom upoważnionym na podstawie umowy o przetwarzanie danych;
  6. dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub aż do odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie a gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.